Politička sociologija

Na osnovnim akademskim studijama na Fakultetu političkih nauka realizuje se predmet Politička sociologija. Od 2015. godine predmet nosi 6 ESP bodova i obavezan je za sledeće smerove: politikološki, međunarodni, novinarski dok je na smeru socijalna politika i socijalni rad ovaj predmet izborni. Nastava se odvija u 4. semestru.

STUDIJSKI PROGRAM SEM. STATUS ČASOVI ESPB AKRED.
Osnovne akademske politikološke studije 4 obavezan 4+1 8 2009.
Osnovne akademske studije novinarstva 4 obavezan 4+1 8 2009.
Osnovne akademske studije međunarodne politike 4 obavezan 4+1 8 2009.
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 4 izborni 4+1 8 2009.
Osnovne akademske studije politikologije 4 obavezan 2+2 6 2015.
Osnovne akademske studije novinarstva 4 obavezan 2+2 6 2015.
Osnovne akademske međunarodne studije 4 obavezan 2+2 6 2015.
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 4 izborni 2+2 6 2015.

Od 2017. nastava se izvodi po novom (reakreditovanom) nastavnom planu i programu. To znaci da se radi po novoj ispitnoj litraturi.

Ispit iz Političke sociologije sastoji se iz predispitnih i ispitnih obaveza koje nose po 50 poena.

Predispitne obaveze čine:
1. Kolokvijum koji je uslov za izlazak na završni (usmeni) ispit, obuhvata jednu trećinu ispitne literature i sprema se po knjizi – Vukašin Pavlović, (2009) Civilno društvo i demokratija, Službeni glasnik, Beograd (str. 9-123). Za pripremanje kolokvijuma se mogu koristiti i ranija izdanja knjige. Kolokvijum se održava u periodu koji je za to predviđen (tačan datum ce biti određen u dogovoru sa studentima i u odnosu na raspored ostalih obaveza).
Kolokvijum nosi od 16-30 bodova (studenti koji osvoje manje od 16 bodova nisu polozili kolokvijum i ne dobijaju bodove i ne mogu da izađu na ispit). Studetni koji polože kolokvijum na ispitu imaju jedno pitanje manje.

2. Prisustvo i aktivnost na predavanjima nosi do 6 bodova i vežbama do 8 bodova.
Na časovima vežbi obradjuju se tekstovi iz ridera za vežbe (po redosledu koji se dogovara tokom semestra). Studenti na časove vežbi moraju doći spremni za rad, odnosno, moraju pričitati tekst predviđen za određeni čas.
Tekstovi iz ridera za vežbe se koriste kao literatura za Kolokvijum 2 koji se održava na poslednjem času vežbi.

Sadržaj ridera:
• Maks Veber - Politika kao poziv, (u Duhovni rad kao poziv, 1998, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, Sremski Karlovci, str. 101-189.)
• Robert Dal - Poliarhija (1997, Filip Višnjić, Beograd, str. 11-42.) i
• Norberto Bobio - Budućnost demokratije (1990, Filip Višnjić, Beograd, str. 13-38.)
• Vukašin Pavlović - Politička moć (2012, Zavod za udžbenike, Beograd, str. 163-179, 253-327.)
• Tomas Botomor - Elite i društvo (2008, Mediterran Publishing, Novi Sad, str. 9-144.)

3. Kolokvijum 2 na osnovu literature za vežbe nosi do 6 bodova.
Ovo ukupno iznosi do 50 bodova predispitnih obaveza (30+8+6+6).

4. Završni (usmeni) ispit donosi do 50 bodova.

Ispit se priprema na osnovu sledece literature:
• Vukašin Pavlović, Razvoj Političke sociologije - (AUTORIZOVANA SKRIPTA) (120 str.)
• Vukašin Pavlović – Civilno društvo i demokratija (2009), Službeni glasnik (9-123.)
• Rider za spremanje ispita (biće u biblioteci FPN-a):
• Slaviša Orlović, Klasična i savremena shvatanja demokratije - (AUTORIZOVANA SKRIPTA) (49 str.)
• Ostali tekstovi

POLITICKA SOCIOLOGIJA - OSNOVNA OBAVESTENJA (1).doc