Političke partije i ideologije

Predmet koji se realizuje na master stujama politikologije u prvom semstru. predmet nosi 6 ESPB. Akreditovan je 2015 i obavezan je na smeru Izbori i izborne kampanje doke je na smeru Politička analitika i društvene promene izborni predmet.

Osnovni cilj predmeta je da produbi znanja iz oblasti teorije i sociologije partija i izbora, u skladu sa savremenim medodama istraživanja i koristeći različite pristupe. Kombinuju se istraživanja unutrašnjih odnosa u partijama, njihove kompeticije i dinamičkog odnosa partijskog sistema. Posebno se proučava teorija koalicija i sastavljanja vlade, kao i partije u parlamentu i vladi.

STUDIJSKI PROGRAM SEM. STATUS ČASOVI ESPB AKRED.
Master akademske studije politikologije — Izbori i izborne kampanje 1 obavezan 2+1 6 2015.
Master akademske studije politikologije — Politička analitika i društvene promene 1 izborni 2+1 6 2015.

Literatura:

1. Orlović Slaviša, (2002), Političke partije i moć, Jugoslovensko udruženje za
političke nauke i Čigoja štampa, Beograd, 2002;
2. Stojiljković Zoran, (2008), Partijski sistem Srbije, Službeni glasnik, Beograd;
3. Sartori Đovani, (2002), Stranke i stranački sustavi (Analitički okvir), Politička kultura, Zagreb, str. 107-211 (104);
4. Beyme Klaus Von, (2002), Transformacija političkih stranaka, FPN, Zagreb;
5. Orlović Slaviša, (2011), Partijski sistem Srbije, u: Partije i izbori u Srbiji, dvadeset godina, Beograd: Fakultet političkih nauka - Centar za demokratiju i Fridrih Ebert Stiftung http://www.fes.rs/pubs/2011/pdf/7.Partije%20i%20izbori%20u%20Srbiji%20-%... (str. 11-70) = 59;
6.Slaviša Orlović, Političke konsekvence izbornih sistema u: Politikološki ogledi, Službeni glasnik, 2010,Beograd, str. 155-194;
7. Orlović Slaviša, (2011), Političko predstavljanje nacionalnih manjina - Srbija u
komparativnoj perspektivi, Migracijske i etničke teme, god. 27, br. 3, prosinac 2011, Zagreb str. 393-417
8.Orlović Slaviša, (2010), Teorija koalicija i formiranje vlade, u: Godišnjak 2010, Fakulteta političkih nauka, Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka, uredio: prof. dr Ilija Vujačić, godina IV, broj 4
http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2011/01/5-Dr-Slaviša-Orlović-Teorija-koalicija-i-formiranje-vlade.pdf (str. 97-125) = 28

silabus političke partije i ideologije.pdf