Poglavlja u knjigama

Slaviša Orlović, Političke institucije i partijski sistem Srbije

Parlament i nezavisna tela, u: Narodna skupština Republike Srbije i nezavisni državni organi/tela, UNDP, Beograd, 2009.

Nadležnost parlamenta u zborniku: Dileme i izazovi parlamentarizma, Priredili: Vukašin Pavlović, Slaviša Orlović, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd 2007. ISBN 978-86-84031-30-5

 

Promene u spektru političkih stranaka, u zborniku Postkomunizam i demokratske promene, Priredili, Vučina Vasović i Vukašin Pavlović, Jugoslovensko udruženje za političke nauke i Fakultet političkih nauka, 2001, Beograd

Ekološki etos, u zborniku Ekologija i etika, 1996, Eko-centar, Beograd